Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre
6

บริการพิมพ์เอกสาร

บริการพิมพ์เอกสารที่ได้ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน

ไม่ว่าท่านต้องการพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการพิมพ์เอกสารที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการสำหรับท่าน
วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ให้บริการพิมพ์ด้วยหมึกและกระดาษที่มีคุณภาพดี เพื่อให้มั่นใจว่าใบคำร้องของท่านชัดเจน อ่านง่ายและเหมาะสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า
การบริการนี้มีที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางที่เท่านั้น ตรวจสอบกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก่อนใช้บริการว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการนี้มีในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับเลือกเท่านั้น ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในท้องถิ่น  เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน