Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre
3000

เก็บหนังสือเดินทางของฉันขณะยื่นคำร้อง

ท่านสามารถเก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่

ไม่ว่าท่านจะนำหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ บริการนี้ช่วยให้ท่านเก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่
ท่านสามารถเก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้ ในขณะที่ใบคำร้องของท่านก็ได้รับการพิจาราณาไปด้วย และนำหนังสือเดินทางมาคืนเพื่อให้การพิจารณาใบคำร้องของท่านให้แล้วเสร็จ
สำหรับการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่านมาด้วย เมื่อมายื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านตามเวลานัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
ท่านสามารถจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ถ้าท่านต้องการใช้บริการถ่ายเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า  หรือท่านสามารถนำสำเนาเอกสารมาเองได้ เพื่อให้เราตรวจสอบกับหนังสือเดินทางตัวจริงของท่าน

ท่านจะต้องถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่าน*
* ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่านเป็นเอกสารสีหรือขาวดำก็ได้ ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษสีขาว 60 แกรม ความละเอียดอย่างน้อย 600 พีดีไอ ถ่ายเอกสารเท่ากับขนาดจริงโดยที่ไม่ย่อหรือขยายขนาด และถ่ายเอกสารเป็นแนวนอน

ไม่มีบริการนี้สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (SPV) และการบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน – สำหรับวีซ่าไม่ถาวร(PV)


 

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน