Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre
380

ผู้ช่วยสแกนเอกสาร

เตรียมการสแกนแบบเร่งด่วนเพื่อประหยัดเวลา

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) จะช่วยเตรียม จัดเรียง และจัดแจงเอกสารประกอบสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารของท่านจะได้รับการจัดแจงโดยใช้เอกสารแยกบาร์โค้ดที่จำเป็น ประหยัดเวลาแสนมีค่าของท่าน ขณะสแกนเพื่อส่ง

บริการนี้มีในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับเลือกเท่านั้น ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในท้องถิ่น  เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน