ยังไม่มีบริการนี้ที่นี้ {VACNAME}

Change your visa application centre
510

บริการตรวจสอบเอกสาร

หมดห่วงถ้าท่านมีเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำร้องขอวีซ่าและเอกสารของท่านจัดเรียงถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะ :
• ตรวจสอบว่าเอกสารของท่านถูกต้อง
• จัดเรียงและแยกเอกสารสำหรับการสแกน
ถ้าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอส ตรวจเช็คและพบว่ามีเอกสารขาดไป ท่านสามารถยื่นเอกสารที่ขาดได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอ วีซ่าสหราชอาณาจักร ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นใบคำร้องฯแล้ว

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน