Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre
510

การตรวจสอบคำร้องและเอกสาร

สบายใจได้เมื่อท่านมีเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำร้องขอวีซ่าและเอกสารของท่านเรียงตามลำดับ เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมแล้วจะ

  • ตรวจสอบว่าเอกสารของท่านถูกต้อง
  • จัดเรียงและเตรียมสำหรับการสแกน

หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีเอกสารขาดหาย ท่านจะยังมีตัวเลือกให้ยื่นเอกสารทางอีเมลหลังกำหนดนัดหมาย ภายใน 7 วันทำการ

ลูกค้าท่านใดที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทใดก็ตามสามารถใช้บริการนี้ได้

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน