Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre
300

บริการถ่ายเอกสาร

ท่านสามารถใช้บริการถ่ายเอกสาร เพื่อถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่นี้

เราจะให้บริการด้วยความระมัดระวังต่อเอกสารตัวจริงของท่าน และถ่ายเอกสารอย่างมีคุณภาพ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

เราถ่ายเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว และใช้กระดาษที่มีคุณภาพดี เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารได้ง่ายยิ่งขึ้น

การบริการนี้มีที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางที่เท่านั้น ตรวจสอบกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก่อนใช้บริการว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน